ރަން ދިހަފަހެއް ގެ ނޫޓް ސީރީޒް އާއި ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތް ދިނުމުގެ ސެޝަންއެއް ހިންގައިފި

Circular no: 88-IIHR/CIR/2015/29

DOWNLOAD

 

To: All Tourist Resorts

 

 

Dear Sir / Madam

 

The Maldives Monetary Authority (MMA) have introduced the new Maldivian Currency note series “Ran Dhihafaheh” on 01st November 2015, which will be officially used from 01st December 2015.

As, part of the awareness campaign regarding the “Ran Dhihafaheh” note series MMA Teams will be travelling to all Inhabited Islands, Industrial Islands and Tourist Resorts. Therefore, we request your kind cooperation and support to MMA to conduct these awareness sessions. Attached please find the awareness session schedule for the resorts. The focal point from MMA will be Ms. Aminath Shaheedha, Contact number 7897371 and Ms. Mariyam Najeela, Contact number 7994546.

Thank You.

 

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް