Celebrating Tourism Day 2014 (Dhivehi)

2014 ވަނައަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރަސްމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރުމަށް 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިހަފްލާއަށް ކޭޓަރިން އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަން ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 2 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 8 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 ޝައްވާލް  1435

24އޯގަސްޓް 2014


FileAction
(IUL) 88-PS 88 2014 49.pdf  Download  

Ministry of Tourism