Celebrating Tourism Day 2014- (Dhivehi)

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 27 ސެޕްޓެމްބަރ 2014ގައި ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • ހަފްލާގެ ސެޓަޕް
  • ޘަޤާފީ ހަރަކާތް
  • މިއުޒިކް ބޭންޑް

ވީމާ، މިކަން ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 02 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 08 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އެސްޓިމޭޓްއެއް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ވަކިވަކި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

   24 އޮގަސްޓް 2013


[file_list]
Ministry of Tourism