Tourism Day Celebrations 2014 (Dhivehi )

(މިމިނިސްޓްރީއިން IUL)88-PS/88/2014/49) (24 އޮގަސްޓް 2014)ގެ އިޢުލާންއަށް ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ކުރިން ނިންމަވާފައިވާ ތާރީޙް ވަނީ ފަސްކުރެވިފައެވެ. އަދި ހަފްލާގެ ކޭޓަރިންގްއަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަންޖެހޭ މުއްދަތު ވަނީ އިތުރުކޮށްފައެވެ. ވީމާ، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅާ ތާރީހް ފަސްކޮށް17 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގައި ކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.


FileAction
(IUL) 88-PS 88 2014 52.pdf  Download  

Ministry of Tourism