Tourism day celebrations 2014 – Event organizing

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 27 އޮކްޓޯބަރ 2014ގައި ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • ހަފްލާގެ ސެޓަޕް
  • ޘަޤާފީ ހަރަކާތް
  • މިއުޒިކް ބޭންޑް

    ވީމާ މިކަން ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން އެދިލައްވާނަމަ 1 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގަތުން އެދެމެވެ. އަދި މިއަށްފަހު 12 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ވަކިވަކި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

                      27 ޛުލްޤައިދާ  1434

   23 ސެޕްޓެމްބަރ 2013

Icon

Tday Event organizing 28.00 KB 4 downloads

...
Ministry of Tourism