Tourism day celebrations 2014 – Event Catering

2014 ވަނައަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރަސްމީގޮތުން ފާހަގަ ކުރުމަށް 27 އޮކްޓޯބަރ 2014 ގައި ހަފްލާއެއް ބާއްވަންވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ، މިހަފްލާއަށް ކޭޓަރިން އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަން ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން އެދިލައްވާނަމަ 1 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހު 10:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގަތުން އެދެމެވެ. އަދި މިއަށްފަހު 12 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

28 ޛުލްގައިދާ 1435
23 ސެޕްޓެމްބަރ 2014


FileAction
 Download  

Ministry of Tourism