މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޕެސިފިކް އޭޝިޔާ ޓްރެވަލް އެސޯސިއޭޝަން (ޕާޓާ)ގެ އަހަރީ ސަމިޓް 2017ގައި ބައިވެރިވުން

މިބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވީ ޕާރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ އަލްފާޟިލް އަހުމަދު ސާލިހު އެވެ. މިބައްދަލުވުމުގައި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. މެމްބަރު ޤައުމުތަކުގެ އިތުރުން ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. އެފިލިއޭޓް މެމްބަރުން އަދި ބައިނަލްއަގްވާމީ އަދި ސަރަހައްދީ ޖަމްއިއްޔާތައް ހިމެނޭގޮތަށް 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ޤައުމުތަކުން 300 އެއްހާ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް