29 ވަނަ ޖޮއިންޓް މީޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ކޮމިޝަން ފޮރ އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް އެންޑް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތް އޭޝިއާ އަދި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ.

29 ވަނަ ޖޮއިންޓް މީޓިންގ އޮފް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ކޮމިޝަން ފޮރ އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދަ ޕެސިފިކް އެންޑް ދަ ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ކޮމިޝަން ފޮރ ސައުތް އޭޝިއާ އަދި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ. ރީޖަނަލް ފޯރަމް އޮން ކްރައިސިސް ކޮމިއުނިކޭޝަން 15 އިން 17 މެއި 2017 އަށް ބަންގްލަދޭޝްގެ ޗިޓަގޮންގ ވަނީ ބޭއްވިފައެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް