ފަތުރުވެރިކަމާބެހޭ ކަންކަމަށް ދޫކުރާނެ ރަށްރަށާއި ފަޅުތަކުގެ ލިސްޓްގެ 4ވަނަ އިސްލާހް

IUL 88 PS 88 2017 18

List of Islands and Lagoons available for Lease (4th Amendment)Dhivehi (PDF)

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް