2017ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައިމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު %5.5 އިތުރުވެއްޖެ

News release - July (Dhivehi)
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް