2017ވަނަ އަހަރު އޮގަސްޓުމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ ޢަދަދު 5.9% އިތުރުވެއްޖެ

News release - August arrivals
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް