އިޓަލީގެ މަޝްހޫރު މަޑިއެރުވުމުގެ ޗެންޕިއަނެއް ކަމަށްވާ މރ.އެޑީ އެންޖެލީނޯގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ހަރަކާތެއް 06 އޮކްޓޯބަރ 2017

PR 88 QARS 88 2017 6 (2)
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް