2017ވަނަ އަހަރު އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖޭއަށް ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 6% އިތުރުވެއްޖެ

News release 8 - Oct arrivals (Dhiv)
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް