2017ވަނަ އަހަރު ނޮވެމްބަރުމަހުގެ ނިޔަލަށް ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 6.8% އިތުރުވެއްޖެ

News release 9 - Nov arrivals
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް