ވަނަ އަހަރު ޑިސެމްބަރުމަހު ރާއްޖެއަށް ރިކޯޑް އަދަދަކަށް ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވޭ 2017

News release - 2017
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް