އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޝަން ލޯކަލް ކޮންސަލްޓަންސީ ފާރމް/ ކޮންސަލްޓެންޓެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ބާތިލްކުރުން”

IUL 88 PS 88 2018 17

IUL 88 PS 88 2018 17
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް