2018ވަނަ އަހަރު ފެބްރުއަރީމަހު ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރާތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 19.2% އިތުރު

News release – Feb arrivals

February

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް