ތާރީޚާއި ސަޤާފަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކުރުމެގެ މުސްތަޤުބަލްކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ


FileAction
PR 36.pdfDownload 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް