ތާރީޚާއި ސަޤާފަތަކީ ފަތުރުވެރިކަން ސިންދަފާތުކުރުމެގެ މުސްތަޤުބަލްކަމުގައި މިނިސްޓަރ ޢަލީ ވަޙީދު ވިދާޅުވެއްޖެ


FileAction
PR 36.pdf  Download  

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް