2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުން

މިމިނިސްޓްރީގެ އިއުލާން ނަންބަރު (IUL)88-PS/88/2014/49 (24 އޯގަސްޓް 2014) އަދި (IUL)88-PS/88/2014/52(4 ސެޕްޓެމްބަރ 2014) ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޙް ފަސްކުރެވިފައިވާތީ، މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާންތައް ބާތިލުކޮށްފީމެވެ. އަދި ހަފްލާ ބޭއްވުމަށް ވަކި ތާރީޙެއް ހަމަޖެހެމުން އަލުން އިޢުލާންކުރާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

16 ޛުލްޤައިދާ 1435ހ
11 ސެޕްޓެމްބަރ 2014މ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް