2014 ވަނަ އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ރާއްޖޭގައި ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުންބާއްވާ ހަޕްލާ ތައްޔާރުކުރުން

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން 27 އޮކްޓޯބަރ 2014ގައި ހަފްލާއެއް ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ތިރީގައި މިދަންނަވާ ހަރަކާތްތައް އިންތިޒާމްކޮށް ރާވާދޭނެފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

  • ހަފްލާގެ ސެޓަޕް
  • ޘަޤާފީ ހަރަކާތް
  • މިއުޒިކް ބޭންޑް

    ވީމާ މިކަން ކޮށްދެއްވަން އެދިވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން އެދިލައްވާނަމަ 1 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ ބުދަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިމިނިސްޓްރީއަށް ވަޑައިގަތުން އެދެމެވެ. އަދި މިއަށްފަހު 12 އޮކްޓޯބަރ 2014 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00އަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

ނޯޓް: މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ހަރަކާތްތަކަށް ވަކިވަކި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް ދަންނަވަމެވެ.

                      27 ޛުލްޤައިދާ  1434

   23 ސެޕްޓެމްބަރ 2013


[file_list]
މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫޫރިޒަމް