ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުއްވުމަށް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

އެމް.އެމް.ޕީ.އާރ.ސީ.

އިންޑަސްޓްރީ އެކްސިޑެންޓް / އިންސިޑެންޓް ރިޕޯޓިންގ ފޯކަލްޕޮއިންޓް

ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުއްވުން

މިނިސްޓްރީއަށް އޮންލައިން މެސެޖް ފޮނުވުން

 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަވާބު ދޭނަމެވެ.

image
 
 
 
 
 
 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟