މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

image
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

image

ޑރ. އަޙްމަދު ޞާލިޙު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން

image

ޑރ. ނައުޝާދު މުޙައްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

image

އަސްޢަދު ރިޟާ 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

image

އަޙްމަދު ޢާޠިފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރުން

image

އިބްރާހިމް ފަރްޙާދު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

image

ރިފާޢަތު ރަޝީދު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

image

މުޙައްމަދު ޚުއްސާން

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރުން

image

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

image

ޢަލީ ރައްޒާން

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑައިރެކްޓަރ

image

ފާތިމަތު ނިއުޝާ

ކޮމިއުނިކޭޝަންސް ޑައިރެކްޓަރ

އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރުން

image

ޢަލީ ހާޝިމް

އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

image
ޠައްޔިބު ޝަހީމް

އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

image

ފަޒީލާ ޢަލީ

އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

 

 

 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟