މީޑިޔާ

ނޫސްބަޔާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމް އާއި ކޮރެއާ ޓޫރިޒަމް އޮގަނައިޒޭޝަންއާއި އެއްކޮށް ފަހުމްނާމާގައި ސޮއިކުރުން

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟