ލެޖިސްލޭޝަން

މޯލްޑިވްސް ޓުއަރިޒަމް އެކްޓް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޤާނޫނު

ޕަބްލިޝްކުރެވުނު ތާރީޚް 16/05/1999

އިސްލާހުތައް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓުއަރިޒަމް ޤާނޫނަށްގެނެވިފައިހުރި އިސްލާހުތައް

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟