ލެޖިސްލޭޝަން

ރެގިއުލޭޝަންސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ރެގިއުލޭޝަންސް

ސްޓްރާޓާ އުސޫލުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ވިލާ ނުަވަތަ ކޮޓަރި ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖެގައަށް އަންނަ ބޭރުގެ ޓޫރިސްޓް އުޅަނދުފަހަރު ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދުގައު ދުއްވުމާއި ބަނދަރުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟