މިނިސްޓްރީގެ އިސް ވެރިން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

image
ޑރ. ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

image

ޑރ. އަޙްމަދު ޞާލިޙު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

image

އިބްރާހިމް ރަޝީދު އަބޫބަކުރު

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރުން

image

ޑރ. ނައުޝާދު މުޙައްމަދު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

image

އަސްޢަދު ރިޟާ 

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

image

އަޙްމަދު ޢާޠިފް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ސާމިއު އަންވަރު

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

image

ފާތިމަތު ނިލްފާ

ޕަރމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރުން

image

އިބްރާހިމް ފަރްޙާދު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

image

ރިފާޢަތު ރަޝީދު

ސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑައިރެކްޓަރ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރުން

image

ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ޢަބްދުﷲ ޝަރީފް

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

އިއްލިޔާސް މުހައްމަދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

image
ޠައްޔިބު ޝަހީމް

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

އަހުމަދު ރާއިދު މުހައްމަދު

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

image

ފަޒީލާ ޢަލީ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

ހަމިއްޔާ އަލީ

ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރ

 

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

image

ޢާއިޝަތު ޢަލީ

ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

image

ޢަލީ ޝިނާން

ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟