ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

                 
# Council Name Island Atoll Council Phone Council email  Island General Manager Contact No E-mail
1 Mulakatholhu Dhiggaru Councilge Idhaara Dhiggaru Meemu  6720031 [email protected]  Ahmed Nishan
Mulakatholhu Dhiggaru Council Raees
Fesco
Dhiggaru, Mulakatholhu
Republic of Maldives
   
2 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Dhaandhoo Councilge Idhaaraa Dhaandhoo Gaafu Alifu  6820126 [email protected]  Nasra Ali
Bulooniyaage
Dhaandhoo, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
9859626 [email protected] 
3 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Nilandhoo Councilge Idhaaraa Nilandhoo Gaafu Alifu  6820018 [email protected] Shaneez Mohamed
Miyaaz
Nilandhoo, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
7853080 [email protected]
4 Thiladhunmathee Uthuruburee Hoarafushi Council Idhaaraa  Hoarafushi Haa Alifu  6500012 [email protected] Maumoon Abul Latheef
Asurumaage
Hoarafushi, Haa Alifu Atoll
Republic of Maldives
9970475 [email protected]
5 Addu City Councilge Idhaaraa Hithadhoo Seenu Atoll 6885003 [email protected] Hussain Zareer
Kabbaabuge
Hithadhoo, Seenu Atoll
Republic of Maldives
7782787 [email protected]
6 Miladhunmadulu Dhekunuburi Velidhoo Councilge Idhaaraa Velidhoo Noonu Atoll 7897744 [email protected] Athif Hussain
Aahama   
Velidhoo, Noonu Atoll   
Republic of Maldivess
9163122 [email protected]
7 Fuvammulaku City Council Fuvahmulah Gnaviyani 7487900 [email protected] Ali Maseeh
Miskihmagu, Jeeza   
Fuvahmulah, Gnaviyani Atoll    Republic of Maldives
7770767 [email protected]
9 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Villingili Councilge Idhaaraa Villingili Gaafu Alifu  6820034 [email protected] Mohamed Auzam
Theliyoas
Villingili, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
7711039 [email protected]
               

 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟