ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

Photo Council Name Island Atoll Council Phone Council email  Island General Manager
item Mulakatholhu Dhiggaru Councilge Idhaara Dhiggaru Meemu  6720031 [email protected]  Ahmed Nishan 
item Huvadhu Atholhu Uthuruburee Dhaandhoo Councilge Idhaaraa Dhaandhoo Gaafu Alifu  6820126 [email protected]  Nasra Ali 
item Huvadhu Atholhu Uthuruburee Nilandhoo Councilge Idhaaraa Nilandhoo Gaafu Alifu  6820018 [email protected] Shaneez Mohamed 
item Thiladhunmathee Uthuruburee Hoarafushi Council Idhaaraa  Hoarafushi Haa Alifu  6500012 [email protected] Maumoon Abul Latheef
item Addu City councilge Idhaaraa Hithadhoo Seenu Atoll 6885003 [email protected] Hussain Zareer 

 

 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟