ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

ޑައުންލޯޑް ކުރެއްވުމަށް

 

# Council Name Island Atoll Council Phone Council email  Island General Manager
1 Mulakatholhu Dhiggaru Councilge Idhaara Dhiggaru Meemu  6720031 [email protected]  Ahmed Nishan
Mulakatholhu Dhiggaru Council Raees
Fesco
Dhiggaru, Mulakatholhu
Republic of Maldives
2 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Dhaandhoo Councilge Idhaaraa Dhaandhoo Gaafu Alifu  6820126 [email protected]  Nasra Ali
Bulooniyaage
Dhaandhoo, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
3 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Nilandhoo Councilge Idhaaraa Nilandhoo Gaafu Alifu  6820018 [email protected] Shaneez Mohamed
Miyaaz
Nilandhoo, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
4 Thiladhunmathee Uthuruburee Hoarafushi Council Idhaaraa  Hoarafushi Haa Alifu  6500012 [email protected] Maumoon Abdul Latheef
Asurumaage
Hoarafushi, Haa Alifu Atoll
Republic of Maldives
5 Addu City Councilge Idhaaraa Hithadhoo Seenu Atoll 6885003 [email protected] Hussain Zareer
Kabbaabuge
Hithadhoo, Seenu Atoll
Republic of Maldives
6 Miladhunmadulu Dhekunuburi Velidhoo Councilge Idhaaraa Velidhoo Noonu Atoll 7897744 [email protected] Athif Hussain
Aahama   
Velidhoo, Noonu Atoll    Republic of Maldivess
7 Fuvammulaku City Council Fuvahmulah Gnaviyani 7487900 [email protected] Ali Maseeh
Miskihmagu, Jeeza   
Fuvahmulah, Gnaviyani Atoll    Republic of Maldives
8 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Villingili Councilge Idhaaraa Villingili Gaafu Alifu  6820034 [email protected] Mohamed Auzam
Theliyoas
Villingili, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
9 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Kolamaafushi Councilge Idhaaraa Kolamaafushi Gaafu Alifu  6820048 [email protected] Shahamath Haneef
Eggamuge
Kolamaafushi, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
10 Ari Atholhu Dhekunuburi Omadhoo Councilge Idhaaraa Omadhoo Alifu Dhaalu 6680542 [email protected] Hawwa Asifa
Dhonveli
Omadhoo, Alifu Dhaalu Atoll
Republic of Maldives
11 Huvadhu Atholhu Dhekunuburee Thinadhoo Councilge Idhaaraa Thinadhoo Gaafu Dhaalu 6841718 [email protected] Ibrahim Ali
Karankaage
Thinadhoo, Gaafu Dhaalu Atoll
Republic of Maldives
12 Ari Atholhu Uthuruburi Bodufolhudhoo Councilge Idhaaraa Bodufolhudhoo Alifu Alifu 6660900 [email protected] Ahmed Umar
Bahaareege
Bodufolhudhoo, Alifu Alifu Atoll
Republic of Maldives
13 Kolhumadulu Vilufushi Councilge Idhaaraa Vilufushi Thaa 6780701 [email protected]; [email protected] Aminath Umdhooha Ahmed
Uththara
Vilufushi, Thaa Atoll
Republic of Maldives
14 Felidhe Atholhu Thinadhoo Councilge Idhaaraa Thinadhoo Vaavu 6700604 [email protected] Ahmed Aman Mohamed
Nayaa
Thinadhoo, Vaavu Atoll
Republic of Maldives
15 Maalhosmadulu Dhekunuburi Fulhadhoo Councilge Idhaaraa Fulhadhoo Baa 6600057 [email protected] Mohamed Mauroof
Lilymaage
Fulhadhoo, Baa Atoll
Republic of Maldives
16 Maalhosmadulu Uthuruburi Vaadhoo Councilge Idhaaraa Vaadhoo Raa 4000299 [email protected]; [email protected] Yameen Faisal
Asia
Vaadhoo, Raa Atoll
Republic of Maldives
17 Maalhosmadulu Dhekunuburi Fehendhoo Councilge Idhaaraa Fehendhoo Baa 9311999 [email protected] Jadulla Ali
Fathis
Fehendhoo, Baa Atoll
Republic of Maldives
18 Ari Atolhu Dhekunuburi Hangnaameedhoo Councilge Idhaara Hangnaameedhoo Alifu Dhaalu 9877470 [email protected] Hassan Ashraf
Udhares
Hangnaameedhoo, Alifu Dhaalu Atoll
Republic of Maldives
19 Ari Atholhu Uthuruburi Ukulhas Councilge Idhaara Ukulhas Alifu Alifu 6660536 [email protected] Shaukath Ibrahim
Udhares
Ukulhas, Alifu Alifu Atoll
Republic of Maldives

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟