ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

ހޯމްސްޓޭ ޕަރމިޓެޑް ކައުންސިލްސް

# Council Name Island Atoll Council Phone Council email  Island General Manager Issued Date
1 Mulakatholhu Dhiggaru Councilge Idhaara Dhiggaru Meemu  6720031 info@dhiggaru.gov.mv  Ahmed Nishan
Mulakatholhu Dhiggaru Council Raees
Fesco
Dhiggaru, Mulakatholhu
Republic of Maldives
44562
2 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Dhaandhoo Councilge Idhaaraa Dhaandhoo Gaafu Alifu  6820126 secretariat@dhaandhoo.gov.mv  Nasra Ali
Bulooniyaage
Dhaandhoo, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
44615
3 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Nilandhoo Councilge Idhaaraa Nilandhoo Gaafu Alifu  6820018 secretariat@nilandhoo.gov.mv Shaneez Mohamed
Miyaaz
Nilandhoo, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
44626
4 Thiladhunmathee Uthuruburee Hoarafushi Council Idhaaraa  Hoarafushi Haa Alifu  6500012 info@hoarafushicouncil.gov.mv Maumoon Abul Latheef
Asurumaage
Hoarafushi, Haa Alifu Atoll
Republic of Maldives
44697
5 Addu City Councilge Idhaaraa Hithadhoo Seenu Atoll 6885003 tourism@adducity.gov.mv Hussain Zareer
Kabbaabuge
Hithadhoo, Seenu Atoll
Republic of Maldives
44735
6 Miladhunmadulu Dhekunuburi Velidhoo Councilge Idhaaraa Velidhoo Noonu Atoll 7897744 info@visitvelidhoo.com Athif Hussain
Aahama   
Velidhoo, Noonu Atoll    Republic of Maldivess
44858
7 Fuvammulaku City Council Fuvahmulah Gnaviyani 7487900 tourism@fuvahmulah.gov.mv Ali Maseeh
Miskihmagu, Jeeza   
Fuvahmulah, Gnaviyani Atoll    Republic of Maldives
44860
8 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Villingili Councilge Idhaaraa Villingili Gaafu Alifu  6820034 info@vilingili.gov.mv Mohamed Auzam
Theliyoas
Villingili, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
44874
9 Huvadhu Atholhu Uthuruburee Kolamaafushi Councilge Idhaaraa Kolamaafushi Gaafu Alifu  6820048 secretariate.kolamaafushi@gmail.com Shahamath Haneef
Eggamuge
Kolamaafushi, Gaafu Alifu Atoll
Republic of Maldives
44931
10 Ari Atholhu Dhekunuburi Omadhoo Councilge Idhaaraa Omadhoo Alifu Dhaalu 6680542 info@omadhoo.gov.mv Hawwa Asifa
Dhonveli
Omadhoo, Alifu Dhaalu Atoll
Republic of Maldives
45034
11 Huvadhu Atholhu Dhekunuburee Thinadhoo Councilge Idhaaraa Thinadhoo Gaafu Dhaalu 6841718 info@thinadhoo.gov.mv Ibrahim Ali
Karankaage
Thinadhoo, Gaafu Dhaalu Atoll
Republic of Maldives
45046
12 Ari Atholhu Uthuruburi Bodufolhudhoo Councilge Idhaaraa Bodufolhudhoo Alifu Alifu 6660900 info@bodufolhudhoo.gov.mv Ahmed Umar
Bahaareege
Bodufolhudhoo, Alifu Alifu Atoll
Republic of Maldives
45046
13 Kolhumadulu Vilufushi Councilge Idhaaraa Vilufushi Thaa 6780701 council.vilufushi@gmail.com; info@vilufushi.gov.mv Aminath Umdhooha Ahmed
Uththara
Vilufushi, Thaa Atoll
Republic of Maldives
45049
14 Felidhe Atholhu Thinadhoo Councilge Idhaaraa Thinadhoo Vaavu 6700604 info@vaavthinadhoo.gov.mv Ahmed Aman Mohamed
Nayaa
Thinadhoo, Vaavu Atoll
Republic of Maldives
45055
15 Maalhosmadulu Dhekunuburi Fulhadhoo Councilge Idhaaraa Fulhadhoo Baa 6600057 info@fulhadhoo.gov.mv Mohamed Mauroof
Lilymaage
Fulhadhoo, Baa Atoll
Republic of Maldives
45060

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟