މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

'މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް' ގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރު ޙަބަރުތައް ހިމެނުން

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ކޮންމެ ހަފްތާއެއްގައި އޮންލައިންކޮށް ޝާއިޢުކުރާ 'މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް' ގައި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ އިތުރު ހަބަރުތައް ހިމެނުމުގެ މަޤުސަދުގައި، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި މަސްޢޫލުވާ އެންމެހާ ފަރާތްތަކަށް ޙަބަރުތަކާއި ފަތުރުވެރިކަމާއި ގުޅުންހުރި ކަންކަމާއިބެހޭގޮތުން ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މިނިސްޓްރީއާއި ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިގޮތުން މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގައި ސަމާލުކަމެއް ދެއްވުމަށް މިނިސްޓްރީއިން އެދިލައްވާފައިވާ މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މުވައްޒަފުންނާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތާއި ކުންފުނިތަކުން މުޖުތަމައުގެ ކުރިއެރުމަށްޓަކައި ހިންގޭ ހަރަކާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތާއި، ތަން ތަރައްގީކުރުމަށް ގެނެވޭ އިތުރު / އައު ބަދަލުތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، ތަނުގައި ކުރިއަށް ގެންދެވޭ ތިމާވެއްޓާއި ރައްޓެހި ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކުގެ މައުލޫމާތު ހިމެނެއެވެ. 

މުވައްޒިފުންނާއި ގުޅުންހުރި މައުލޫމާތުގެ ތެރޭގައި މުއައްޒިފުންގެ ކުރިއެރުމަށް ހިންގޭ ތަމްރީން ޕްރޮގްރާމް ތަކުގެ މައުލޫމާތާއި، މަސައްކަތާއި ގުޅިގެން ލިބޭ އެވޯޑް ތަކުގެ މައުލޫމާތުގެ އިތުރުން ތަނުގެ އިސްމަގާމުތަކަށް ދިވެހި މުއައްޒަފުން އައްޔަންކުރުމާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވުމަށް ވަނީ ދެންވެވިފައެވެ. 

'މޯލްޑިވްސް ޓޫރިޒަމް އަޕްޑޭޓްސް' އަށް ޙަބަރު / އަޕްޑޭޓްސް ހިއްސާކުރުމާއި ބެހޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތުވަނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ ސަރކިއުލަރ ނަމްބަރު 88-SS/CIR/2023/1 ގައި ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.
 

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟