މީޑިޔާ

ނޫސްބަޔާން

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

"ޔޫ.އެން.ޑަބުލިއު.ޓީ.އޯ ގްލޯބަލް ޓޫރިޒަމް ކްރައިސިސް ކޮމިޓީ ޓެކްނިކަލް ގްރޫޕް" ގެ 5 ވަނަ ވާރޗުއަލް ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަރާތުން ބައިވެރި ވެއްޖެ

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟