މީޑިޔާ

ޚަބަރު

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image
image

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްއާއި މާލެއަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާ (މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަރސްޓޭންޑިންގ) އެއްގައި، މިއަދުވަނީ ސޮއި ކުރައްވާފައިއެވެ.

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟