ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާއި ގުޅުއްވުމަށް

shape
shape
shape
shape
shape
shape
image

HOTLINE : 7223131    / 9423131

 

މިނިސްޓްރީއަށް އޮންލައިން މެސެޖް ފޮނުވުން  https://message.gov.mv/en/messages ބޭނުން ކޮއްލައްވާ 

 

ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް ޖަވާބު ދޭނަމެވެ.

image
 
 
 
 
 
 

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީ

 

އިންޑަސްޓްރީ އެކްސިޑެންޓް / އިންސިޑެންޓް ރިޕޯޓިންގ ފޯކަލްޕޮއިންޓް

ޑިޕާޓްމެންޓްތަކާއި ސެކްޝަންތަކަށް ގުޅުއްވުން

  • ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ އިންފޯރމޭޝަން އޮފިސަރ
  •      ޙައްވާ ނަދްރާ މުޙައްމަދު
  • ސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ
  • +960 302 2206

އެންމެ ފަހުގެ ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

ރާއްޖެއާއި ގުޅޭގޮތުން އެހެން އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް ބޭނުންތޯ؟